عشق - عاشقانه ها....

عشق

سکوت میکنم ! نه اینکه دردی نیست ، گلویی نمانده برای فریاد ….

عاشقانه ها....

قلمم به نوشتن نمي آيد!!!♦

♦ به چشمانم خيره شو ♦

♦ عاشقانه هاي مرابخوان … ♦

[ 2013/6/26 ] [ 15:25 PM ] [ mohadeseh ] [ ]